เกาะมุก

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม ตั้งอยู่ในท้องที่ต.เกาะลิบง ห่างจากท่าเรือควนตุ้งกูประมาณ 9 กม. เป็นเกาะที่มีความใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจังหวัดตรัง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโขดผาสูงหันหน้าออกสู่ทะเลทางด้านทิศตะวันตก เป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น มีหมู่บ้านประมงอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะ ซึ่งเป็นแหลม พื้นที่ราบหันหน้าเข้าหาแผ่นดินใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1500 คน เป็นมุสลิมประมาณ 80% อาชีพหลักของคนบนเกาะ ได้แก่ ประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะลอบหมึก ที่เกาะมุกยังมีการดำหาหอยมุกกันบ้าง บนเกาะมีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามบ้านเรือน สามารถเดินชมวิถีชาวเกาะมุกได้เกือบรอบเกาะ

จุดเด่น มีถ้ำมรกตที่มีความสวยงามติดอันดับโลกอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ

การเดินทาง จากตัวเมืองตรังสู่ท่าเรือปากเมง จากท่าเรือปากเมงต้องเช่าเหมาเรือไปเอง หรือโดยสารรถตู้ปรับอากาศสายตรัง-ควนตุ้งกู ต.บางสัก จากท่าเรือควนตุ้งกู มีเรือโดยสารไปยังเกาะมุกวันละหนึ่งเที่ยว เวลา 08.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ค่าโดยสารเรือ คนละ 40 บาท หรือเช่าเหมาลำเรือหางยาวไปเอง จากเกาะมุกมีเรือเมล์ออกจากท่าเรืออ่าวพังกา