เกาะลิบง


เกาะลิบง ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง รอบๆเกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเลที่เป็นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กำลังจะสูญพันธุ์ แต่พบได้มากที่เกาะลิบงแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีแหลมและชายหาดที่สวยงามอยู่หลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย เป็นต้น บริเวณแหลมจุโหยนั้นเป็นหาดทราย ที่เวลาน้ำลงจะสามารถเดินเท้าไปถึงหาดตูบได้ ซึ่งในบริเวณนี้จะมีนกทะเลแล ะนกชายเลนจำนวนมากที่บินอพยพมาอาศัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม อาทิ นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเขียว นกนางนวลแกลบเคราขาว และนกหัวโตขาดำ
เกาะลิบง มีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายหมู่บ้าน ชาวบ้านที่มีมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีอาชีพทำการประมง สวนยางพารา โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนี้บนเกาะยังมีเขามุกดา เป็นภูเขาหินปูนที่ความสูงประมาณ 200 เมตร บนภูเขามีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นต้นหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูนได้ค่อนข้างชัดเจน หรืออาจจะเห็นตัวพะยูนที่มากินหญ้าทะเลได้ด้วย และนอกจากนี้จากเกาะลิบงยังสามารถมองเห็นหาดเจ้าไหมและแหลมเจ้าไหมได้